علی فخار

مدیر روابط عمومی هوآوی

موضوع سخنرانی: چه‌گونه بحران روابط عمومی را مدیریت کنیم؟