امیر گلخانی

دبیر تحریریه مجله بازی‌نما

کارشناس پنل: مقایسه مسیر ژورنالیسم آی‌تی و ویدئوگیم در ایران