مسعود یوسف‌نژاد

سردبیر سایت زومیت

کارشناس پنل مقایسه مسیر ژورنالیسم آی‌تی و ویدئوگیم در ایران