محمد زهتابی

مدیر استودیو بازی سازی پاییزان

کارشناس پنل: راه موفقیت از کلون‌سازی می‌گذرد یا نوآوری؟