محمدمهدی بهفرراد

مدیرعامل استودیو بازی سازی مدریک

کارشناس پنل: راه موفقیت از کلون‌سازی می‌گذرد یا نوآوری؟