سپهر ترابی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله بازینامه

مدیر پنل: راه موفقیت از کلون‌سازی می‌گذرد یا نوآوری؟