نامزدها و برندگان ویگما

نامزدهای بهترین بازی سال

نامزدهای بهترین بازی در جریان (On Going)

نامزدهای بهترین طراحی بازی

جایزه خلاقانه‌ترین بازی سال (بهترین خلاقیت در بازی)

نامزدهای بهترین داستان و روایت

نامزدهای بهترین کارگردانی هنری

نامزدهای بهترین موسیقی و صدا

مورد انتظارترین بازی سال