تیم ویگما

سپهر ترابی

مدیر روابط عمومی

محسن وفانژاد

دبیر بخش داوری

طه رسولی

دبیر بخش محتوا و کنفرانس

علی فخار

موسس و دبیر ویگما

ارکین زاهدی

روابط عمومی

علی مجرد

دبیر بخش ویدیو

آرش عیاری

دبیر بخش صحنه و مجری رویداد

امیر گلخانی

دبیر صحنه و اختتامیه

اشکان عالیخانی

روابط عمومی